Opetusssuunnitelma 2021-2022
1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus

Pohjois-Helsingin Bändikoulu on Suomen vanhin ja kokenein yhtyesoittamiseenk eskittynyt yksityinen musiikkikoulu. Koulu on toiminut rytmimusiikin sanansaattajana jo vuodesta 1990. Koulun opetustoimintaa järjestää ja ylläpitää Viihdepalvelu Esirippu Oy.

Pohjois-Helsingin Bändikoulu (myöh. PHB) tarjoaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän vaatimusten mukaista musiikinopetusta. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua opetusta ja se perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. PHB järjestää opetusta myös aikuisille. 

Yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti.

PHB:ssa opiskeltaessa tarkoituksena on luoda ja kokea kulttuuria, löytää soittamisen ilo ja kehittää ryhmässä toimimisen taitoja. Opetus keskittyy laaja-alaisesti rytmimusiikin rintamalle, esitellen ja tutustuttaen oppilaille musiikin eri tyylilajeja monipuolisesti, jokaisen oppilaan ainutlaatuisuuden ja omat mieltymykset huomioonottaen.

PHB tähtää aktiiviseen vuorovaikutukseen muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Opetuksen järjestämisessä pyritään etsimään uusia konsepteja, jotka vastaavat työelämän vaatimuksiin myös tulevaisuudessa.

2. Oppilaitoksen arvot

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvoperustaan, jonka
mukaan taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle (Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017).

Pohjois-Helsingin Bändikoulun missiona on luoda puitteita kulttuurin luomiselle ja kokemiselle. Meille tärkeitä arvoja ovat yhdessä tekeminen ja kokeminen sekä luovuus ja innostuneisuus. Korostamme myös avoimuutta, itseilmaisun kykyä, sisäisen motivaation sekä sosiaalisten taitojen merkitystä.

3. Oppimiskäsitys

PHB:n opetus nojaa oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas nähdään kulttuurin luojana ja kokijana. Oppimisen keskeisenä vaikuttajana pidetään sisäistä motivaatiota. Opettajan tärkeimmäksi tehtäväksi nähdäänkin ruokkia oppilaan motivaatiota ja ohjata oppilasta oppimaan, mikä korostaa aktiivisen oppilaan merkitystä. Yhdessä tekeminen, kokeminen ja oppiminen nähdään ensisijaisina keinoina mielekkääseen oppimiseen.

PHB:n musiikinopetuksen taustalla on humanistinen ihmiskäsitys, joka uskoo ihmisen tahtoon, hyvyyteen ja luovuuteen sekä kasvu- ja kehittymiskykyyn. Perusajatuksena on, että oppija itse rakentaa tietonsa ja taitonsa. Myös bändiharjoittelussa tähdätään ryhmän omatoimisuuteen.

Opetuksessa otetaan huomioon yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa. PHB:ssa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan.

Oppilasta ohjataan asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja siksi PHB tarjoaa tilannekohtaisesti erilaisia pedagogisia lähestymistapoja, jotta erilaisten oppijoiden edistyminen on mahdollista.

4. Yleisen oppimäärän yhteiset tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on oppilaan sosiaalisten taitojen kehittäminen, henkisen kasvun ja luovan
ajattelun tukeminen. Opinnot antavat mahdollisuuden rikkaan musiikkisuhteen syntymiselle ja monipuolisen musiikin perustaidon kehittymiselle sekä yleiskuvan musiikista taidemuotona ja ilmaisun välineenä.

Opetuksen keskiössä on musiikkiharrastuksen tarjoama kasvualusta sosiaalisten ryhmätaitojen kehittämiseen, musiikillisten elämysten jakamiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen. Oppilasta kannustetaan valikoimaan, tulkitsemaan ja liittämään uutta aiemmin oppimaansa.

Tavoitteena on auttaa oppilasta kehittymään kokonaisvaltaisesti tiedon, tunteen, kokemuksen,
tahdon ja taidon harjoittamisen avulla. Musiikin opiskelu avaa oppilaille uusia mahdollisuuksia
ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä.

5. Oppilaitoksen toimintakulttuuri

PHB tarjoaa opetusta laaja-alaisesti rytmimusiikin rintamalla, esitellen ja tutustuttaen oppilaille musiikin eri tyylilajeja monipuolisesti, jokaisen oppilaan omat mieltymykset huomioonottaen. Toiminnan keskiössä ovat soittamisen ilo, vapaus ilmaista itseään, bändiharjoitusten tarjoama kasvualusta sosiaalisten ryhmätaitojen kehittämiseen, musiikillisten elämysten jakamiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen.

PHB:ssa opetus tapahtuu pääasiallisesti bändiryhmissä ja opetuksen tavoitteena on oppilaan myönteisen musiikkisuhteen luominen ja sen monipuolinen kehittyminen. Oppilas ohjataan
bändiharjoittelun pariin mahdollisimman varhain. Koulu järjestää myös bändikerhotoimintaa,
elektronisen musiikin opetusta, rytmimusiikkivalmennusta (varhaiskasvatusta), leiritoimintaa, musiikinopetusta verkon välityksellä sekä harjoittaa hanketoimintaa. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti.

Pohjois-Helsingin Bändikoulun yleisen oppimäärän suoritettuaan oppilaalla on valmiudet rikkaan musiikkisuhteen kehittymiselle ja instrumentin perushallintaan, kokemusta musiikin luomisesta, sen tallentamisesta ja esittämisestä.

6. Oppimisympäristöt ja työtavat

PHB tarjoaa oppimisympäristön, joka tukee monipuolisesti ja turvallisesti oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa onnistumisen kokemuksia myönteisessä ja rohkaisevassa ilmapiirissä.


Opetusta järjestetään PHB:n omissa toimipisteissä ja koulun ulkopuolella yhteistyökumppaneiden tiloissa. Oppilaita ja ryhmiä/bändejä kannustetaan itsenäiseen musiikin luomiseen ja harjoitteluun, jolle PHB luo tarvittavia puitteita. Tämän lisäksi opetusta viedään lähelle lapsia ja nuoria mm. peruskouluille ja nuorisotaloille.

Opettaja ja oppilas/ryhmä yhdessä etsivät, kokevat ja tuottavat musiikkia, mikä inspiroi, koskettaa ja motivoi. Oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa opiskeltavaan materiaaliin. Opettajan vastuulla on tukea erilaisia oppijoita opetusta mukauttamalla ja sovittaa oppilaiden esille tuomaa materiaalia opintokokonaisuuksien tavoitteiden mukaiseksi. PHB:n musiikinopetus on pääasiassa pienryhmäopetusta, jota täydennetään yksilöopetuksella. Ryhmämuotoisen opiskelun myötä
oppilas oppii oman vastuunsa merkityksen ryhmän tavoitteiden saavuttamisessa. Oppilasta tuetaan löytämään sopivia työtapoja sekä kehittämään taitoja aktiiviseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun. Koulun työtavat ohjaavat oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia.


Työtapoihin kuuluu olennaisena osana musiikin luominen, tallentaminen, esittäminen ja julkaiseminen. Musiikilliset ilmiöt pyritään esittelemään käytännönläheisesti, jolloin teoriassa
esitelty musiikillinen ilmiö pyritään viemään nopeasti käytäntöön sen sisäistämiseksi. Työtavat ovat monipuolisia sisältäen yhteistyötä eri taidelajien kulttuurilaitosten välillä.

Työtavoissa säilytetään riittävästi joustavuutta, jotta luovalle kokeilulle jää tilaa. Opetusta annetaan myös verkon välityksellä.

7. Opintojen laajuus ja rakenne

PHB:ssa oppilas etenee opetussuunnitelman ohjaamana seuraavissa viidessä osa-alueissa: suhde musiikkiin, instrumentin perushallinta, musiikin tallentaminen, musiikin esittäminen ja musiikin luominen. Koulun lukuvuoteen kuuluu vähintään 15 opetusviikkoa lukukausittain. Lisäksi oppilaat osallistuvat lukukausittain järjetettävään konserttitoimintaan. Oppilas voi lukuvuosittain valita opetustarjonnasta osallistumisen seuraaviin vaihtoehtoihin:

A) Ryhmä-/bänditunnit
-bänditunnit (60min/vko)
-elektronisen musiikin tuotannon perusteet tai jatkoryhmä (60min/vko)
-musiikkiteknologian alkeet (45min/vko)
-soitin-/bändivalmennus alle kouluikäisille (45min/vko)

B) Yksityistunnit:
-pop-laulu (30-60min/vko)
-sähkökitara (30-60min/vko)
-sähköbasso (30-60min/vko)
-rummut (30-60min/vko)
-kosketinsoittimet (30-60min/vko)

C) Yhdistelmät:
-combo I sisältäen bänditunnit (60min/viikko) ja yksityistunnit (45min/kuukausi)
-combo II sisältäen bänditunnit (60min/viikko) ja yksityistunnit (30min/viikko)

Opintojen kulkua ohjataan ja todennetaan henkilökohtaisen opintopolun avulla. Kokonaisuudessaan suoritetun opintopolun laskennallinen laajuus yleisessä oppimäärässä on yhteensä 500 tuntia ja siihen sisältyy kotiharjoittelua. Laskemisen perusteena käytetään oppituntia (1ot vastaa 45 minuutin kestoista opetusta) ja oppilas voi edetä rinnakkain useassa opintokokonaisuudessa. Opintopolku jakautuu yhteisiin opintoihin (300 tuntia) ja teemaopintoihin (200 tuntia). Opintojen kokonaiskestoa ei kuitenkaan ole rajoitettu. 

7.1. Yhteiset opinnot

Yhteiset opinnot (300 tuntia) sisältävät seuraavat keskeiset tavoitteet, sisällöt ja laajuudet opintokokonaisuuksittain:


I. Suhde musiikkiin 1, 50 tuntia
• tarkastella musiikkia ilmiönä
• luoda pohja mielekkäälle musiikin harrastamiselle
• tarkastella oppilaan henkilökohtaista musiikkihistoriaa ja kokemuksia
• ryhmäyttää bändiä kokemusten ja tiedon jakamisella

II. Suhde musiikkiin 2, 50 tuntia
• tutustuminen musiikin luku- ja kirjoitustaitoon
• harjoitella analyyttistä kuuntelua
• vahvistaa musiikin hahmottamista ja sen jäsentämistä
• tutustua musiikin historiallisiin ilmiöihin

III. Instrumentin perushallinta 1, 55 tuntia
• instrumenttiin tutustuminen
• löytää soittamisen ilo
• harjoittelun merkityksen ymmärtäminen
• instrumenttikohtaista harjoittelua
• saavuttaa bändityöskentelyyn tarvittavia valmiuksia

IV. Musiikin tallentaminen 1, 45 tuntia
• tutustua äänittämiseen
• hahmottaa soitinten rooleja
• työstää äänitettävää materiaalia
• tallentamisen mahdollisuudet oppimisen tukena

V. Musiikin esittäminen 1, 50 tuntia
• esiintyä koulun lukukausikonserteissa
• tutustua tapahtuman tuottamiseen
• osallistua konsertin järjestelyihin
• saada esiintymiskokemusta

VI. Musiikin luominen 1, 50 tuntia
• soittaa bändissä
• soittamalla tutustua musiikkiin laaja-alaisesti
• harjoitella pääasiassa cover -musiikkia
• oppia sosiaalisia taitoja

7.2. Teemaopinnot

Teemaopinnot (200 tuntia) sisältävät seuraavat keskeiset tavoitteet, sisällöt ja laajuudet opintokokonaisuuksittain:

I. Instrumentin perushallinta 2, 40 tuntia
• tarkastella instrumentin musiikillisia mahdollisuuksia
• syventää instrumenttikohtaisten merkitsemistapojen tuntemusta ja käyttämistä
• instrumenttikohtaista harjoittelua
• kehittää luovaa ilmaisukykyä

II. Musiikin luominen 2, 60 tuntia
• löytää keinoja musiikin luomiselle
• saada kokemus musiikin luomisesta
• luoda musiikkia
• harjoitella pääasiassa itse luotua materiaalia

III. Musiikin tallentaminen 2, 40 tuntia
• tutustua äänitteen julkaisuun
• tuoda esiin näkökulmia musiikin ammattilaisuudesta
• äänittää studio-olosuhteissa
• luoda mahdollisuus uuden musiikin julkaisemiselle

IV. Musiikin esittäminen 2, 60 tuntia
• esiintyä koulun ulkopuolella
• verkostoitua
• konserttien tuottamista ja organisointia
• luoda pohjaa musiikillisille menestystarinoille

7.3. Soitin- ja bändivalmennus alle kouluikäisille

PHB järjestää varhaisiän musiikkikasvatusta soitin- ja bändivalmennuksen muodossa. Opetus keskittyy rytmimusiikkiin ja on suunnattu alle kouluikäisille oppilaille. Tunneilla tutustutaan rytmimusiikkiin laulaen, leikkien, liikkuen ja musisoiden pienryhmässä. Lukuvuoden aikana tutustutaan eri bändisoittimiin (kitara, basso, koskettimet, rummut, laulu) ja opitaan musiikin hahmottamista. Opetuksen myötä saadaan kokemuksia yhdessä musisoimisesta ja saavutetaan valmiuksia bänditoimintaan.

7.4. Aikuisten musiikin opetus

Aikuisille suunnatussa opetuksessa noudatetaan musiikin yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Aikuisten musiikin opetusta järjestettäessä otetaan huomioon oppilaiden musiikilliset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Aikuisten opetukseen osallistumiseen ei vaadita aiempia opintoja musiikin parissa. Aikuisille suunnatuissa opinnoissa kannustetaan aikuisryhmiä itseohjautuvuuteen ja opetusta voidaan toteuttaa myös periodimaisesti. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat myös aikuisten oppimisessa tärkeitä.

8. Oppimäärän yksilöllistäminen

Mikäli oppilas ei omien lähtökohtiensa vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita, keskeisiä sisältöjä ja laajuutta voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin PHB:ssa laaditaan yhdessä oppilaan ja hänen huoltajien kanssa yksilöllistetty opetussuunitelma.

9. Oppimisen arviointi

Oppimisen arvioinnilla pyritään tukemaan oppilaan kehittymistä, opintokokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamista sekä oppilaan itsearvioinnin kehittymistä. Arviointi on kannustavaa, rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien taiteellisten tavoitteiden löytämiseen.

Lukukauden alussa opettaja käy läpi oppilaidensa kanssa opintokokonaisuuksien sisällön ja tavoitteet. Lukukauden lopuksi opettaja ja oppilas arvioivat yhdessä tavoitteident äyttymistä ja opintojen  etenemistä. Arviointiin osallistuvat ryhmäopetuksessa myös muut oppilaat (vertaisarviointi) sekä palauteviikon ja konserttien puitteissa myös huoltajat.

Opintokokonaisuuksien sisältöjen, tavoitteiden, laajuuksien ja laatukriteerien täyttymisestä pidetään yllä oppilastietorekisteriä. Bändikoulussa arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan musiikkiopintojen edistymistä. Oppilaan arviointia suorittaa ryhmän/bändin oma opettaja ja arviointiin osallistuu myös instrumenttiopettaja, mikäli oppilas käy yksityistunnilla. Palautteen ja arvioinnin antamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti oppimisprosessiin ja sen aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Tavoitteena on, että arviointi tukee oppilaan itsetunnon sekä oppimaan oppimisen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymistä.

Opintokokonaisuus on joko hyväksytty tai uusittava. Arvioinnin perusteina ovat oppilaan läsnäolo, aktiivisuus sekä opintokokonaisuuteen sisältyvään ryhmätyöhön osallistuminen. Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen Oppilaan aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen voidaan arvioida ja tunnustaa. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin.

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.

PHB:n yleisen oppimäärän päättötodistus sisältää seuraavat asiat:

– todistuksen nimi
– koulutuksen järjestäjän nimi
– oppilaitoksen nimi
– taiteenala
– oppilaan nimi ja henkilötunnus
– opiskeluaika vuosina
– oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot
– kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
– oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot
– kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
– rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
– taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä
– merkintä, että koulutus on toteutettu

Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti 12 Perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.
Oppilaalle voidaan pyydettäessä antaa osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan yleisen oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä.
Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä. 

10. Oppilaaksi ottamisen periaatteet

Oppilaiksi otetaan kaikki halukkaat ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykokeita. Yksilöopetusta järjestetään kaikille halukkaille ja ryhmämuotoiseen opetukseen hakeutuvien kohdalla huomioidaan oppilaan ikä, musiikilliset mielenkiinnon kohteet ja musiikilliset valmiudet. Alle kouluikäiset voivat osallistua koulun järjestämään varhaisiän musiikinopetukseen. Oppilaspaikka voidaan irtisanoa, mikäli oppilaalla on useita poissaoloja tai maksamattomia lukukausimaksuja. Rästissä olevista maksuista voidaan tarvittaessa laatia maksusuunnitelma ja mikäli sitä noudatetaan, opinnot voivat jatkua kuluvana lukukautena. Oppilas voi osallistua opetukseen seuraavana lukuvuotena vain mikäli lukukausimaksut on maksettu kokonaisuudessaan ja vapaa oppilaspaikka löytyy. 

11. Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa

Huoltajilla on ensiarvoinen merkitys oppilaan musiikkisuhteen luomisessa ja pitkäjänteisen musiikin harrastamisen mahdollistamisessa. PHB luo ja ylläpitää vahvoja suhteita huoltajiin sekä auttaa löytämään parhaat keinot mielekkääseen harrastamiseen. Lukuvuosittain järjestettävien aloitustapahtumien lisäksi puitteita vanhempien kohtaamiseen järjestetään sekä lukuvuoden aikana että konsertti- ja palauteviikoilla. Huoltajien ja oppilaiden ensisijainen yhteyshenkilönä toimii oma opettaja.

PHB toimii yhteistyössä mm. seuraavien toimijoiden kanssa: Musiikkioppilaitosyhdistys MOY ry, Teosto, Gramex, HAM Helsingin taidemuseo, Helsingin Kaupunginteatteri, taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset, peruskoulut, nuorisotalot, kirjastot, vanhempainyhdistykset, musiikkiliikkeet, levy-yhtiöt ja sanomalehdet. PHB pyrkii tekemään laajamittaista yhteistyötä musiikkialalla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

12. Toiminnan jatkuva kehittäminen

Koulun toiminnan kehittäminen ja laadun valvominen on rehtorin vastuulla yhdessä henkilöstön kanssa. Toiminnassa pyritään jatkuvaan pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen kehittämiseen. Koulun tavoitteena on olla:

-oppilaille inspiroiva
-organisaationa avoin
-palveluntuottajana laadukas
-oppilaitoksena kansainvälinen
-työnantajana suuntaanäyttävä
-yhteiskunnallisesti vaikuttava
-taidetoimijana kokeileva

Koulun toimintaa organisoidaan tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Toimintasuunnitelma laaditaan lukuvuosittain ja kuluneesta lukuvuodesta laaditaan toimintakertomus. Koulu kerää palautetta toiminnan kehittämiseksi oppilailta, huoltajilta ja henkilöstöltä lukukausittain.

13. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma

PHB:ssa on laadittu toiminnallinen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on tasa-arvoinen yhteisö, jossa kaikilla oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet. Suunnitelma perustuu tasa-arvolakiin (609/1986) (1329/2014) ja yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). Suunnitelmaa tarkastellaan vuosittain osana lukuvuosisuunnitelmaa.

Scroll to Top
Vieritä ylös
Sivustolla hyödynnetään evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jos jatkat selaamista, hyväksyt evästeiden käytön.